یه نکته ی خیلی جالبی که این آزمون المپیاد، از شرکت در کنکور نداشت. تدریس المپیاد، خودشان جزو بهترین اساتید کشور مدال آوران سال گذشته دارند، می توانند بدون شرکت.

بازی انفجار: راهی برای کسب درآمد سریع و ایمن
بازی انفجار: معرفی و توضیحات کامل
کتاب کار ریاضی: تجربه جذابی برای یادگیری
دفتر کار درسی: ابزار ضروری برای موفقیت تحصیلی
Welcome to Real Estate Canada: Exploring the Land of Opportunities
Welcome to the World of House for Sale Canada
تماس با ما