چقدر چک برگشتی داریم؟

[ad_1]

آمار بانک مرکزی درباره چک های برگشتی در دی ماه سال جاری نشان می دهد که در این ماه حدود 553 هزار فقره برگردانده شده است که از نظر تعداد و مبلغ معادل 1.6 و 1.6 درصد افزایش یافته است.

به گزارش ایسنا، تازه ترین آماری که بانک مرکزی از جریان مبادلات منتشر کرده است، نشان می دهد که در دی ماه سال جاری بیش از 6.5 میلیون فقره به ارزش بالغ بر 269 هزار و 700 میلیارد تومان می رسد. مبلغ به ترتیب 0.2 و 4.4 درصد نسبت به آذر ماه افزایش دارد.

از سوی دیگر، حدود 6 میلیون فقره با ارزشی حدود 239 هزار و 200 میلیارد تومان از حساب های مبادله ای وصول می شود که تعداد و مبلغ به ترتیب 0.1 و 2.8 درصد افزایش می یابد. در کنار چک‌های وصولی حدود ۵۵۳ هزار فقره هم برگشت خورده است که از نظر تعداد و مبلغ چک‌های برگشتی به ترتیب با ۱.۶ و ۱۹.۶ درصد افزایش یافته است.

نسبت به چکهای برگشتی زیر ۱۰ درصد

همچنین در این مدت، در استان تهران حدود ۲.۱ میلیون فقره با ارزشی معادل ۱۳۸ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان مبادله شده است که بیانگر صدرنشینی استان تهران در مبادله در سطح کشور است. چک‌های وصول شده در تهران بیش از ۱.۹ میلیون فقره به ارزش حدود ۱۲۴ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان و چک‌های برگشتی حدود ۱۵۷ هزار فقره به ارزشی بیش از ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان گزارش شده است.

اما نسبت به برگشتی به مبادله از 8 درصد در دی ماه سال گذشته به 8.5 درصد در دی ماه امسال رسیده است که 0.5 درصد افزایش داشته است. از سوی دیگر، از کل تعداد و مبلغ چک‌های مبادله ۹۲ و ۸۸.۹ درصد و ۸ و ۱۱.۱ درصد برگشت داده شده است.

میزان بررسی های برگشتی به تفکیک علل

علاوه بر این، در دی ماه امسال حدود 534 هـزار فقـره چـک بـه ارزشی حدود 27 هزار میلیارد تومان تومان به کسری یـا فقـدان موجـودی برگشـت خورده است که درواقـع از نظـر تعـداد 9.6 و از نظر ارزش نیز 86.4 درصد از کل چکهای برگشتی است. به محل کسری یا فقدان موجودی بوده است.

از سویی در استان تهران حدود 100 هزار فقره به ارزشی حدود 10 هزار و 400 میلیارد تومان به ازای فقدان موجودی کسری برگشته است که در استان تهران از نظر تعداد 95.5 و از نظر مبلغ نیز 77 درصد برگشتی به حساب می آید. محل کسری یا فقدان موجودی به کل چکهای برگشتی بوده است.

چند درصد از چک‌های وصولی رمزدارست؟

همچنین، در این ماه در کل کشور بیش از 6.4 میلیون فقره وصول شده است که این تعداد حدود 6 میلیون فقره عادی و بالغ بر 0.4 میلیون فقره رمزدار بوده است. بنابراین در کل کشور ۹۲.۹ درصد از کل چک‌های وصولی را چک‌های عادی و ۷.۱ درصد را چک‌های رمزدار تشکیل می‌دهند.

از نظر مبلغی نیز، از بیش از 500 هزار و 800 میلیارد تومان حساب‌های وصولی در کل کشور، بالغ بر 239 هزار و 000 میلیارد تومان برای چک‌های عادی و در حدود 291 هزار و 600 تومان حساب‌های رمزدار شده است. بر این اساس، در کل کشور 45.1 درصد از کل مبلغ چک‌های وصولی را چک‌های عادی و 54.9 درصد دیگر را چک‌های رمزدار به خود اختصاص داده‌اند.

بر اساس این گزارش، در دی ماه امسال در کـل کشـور حدود 455 هـزار فقـره چـک رمـزدار بـه ارزشـی حدود 291 هزار و 600 میلیارد تومان وصول شده است که نسبت به ماه قبل از تعداد 0.6 درصد کاهش و از نظر مقدار نیز 53.2 درصد است. افزایش داشته است.

اما در ماه مورد بررسی، در استان تهران بیش از ۱۵۳ هزار فقـره چـک رمـزدار بـه ارزشـی بیش از ۲۳۱ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان وصول شد که در این ماه، ۷/۷ درصد از تعداد چک‌های رمزدار وصولی در سه استان تهـران (۳۳.۷) شد. درصـد)، اصفهان (9.1 درصد) و خراسان رضوی (7.9 درصد) وصول شده اند که بیشترین تعداد را در مقایسه با سایر استان ها دارا بوده اند.

همچنــین، 85.2 درصــد از ارزش چــکــهــای فــوق در اســتانــهــای تهــران (79.4 درصــد)، اصفهان (3.1 درصد) و خراسان رضوی (2.7 درصد) وصول شده است.

[ad_2]

Emerson Brooks

گورو تلویزیون. حل کننده مشکل علاقه مندان به وب. ماون مسافرتی بی عذرخواهی تنظیم کننده.

سایت شرط بندی آنلاین: جایی برای تجربه هیجان انگیز پیشبینی ورزشی
بازی در سایت انفجار: جذابیت و امکانات
بازی پوکر و شرط بندی آنلاین: راهی برای پیشرفت و سرگرمی
بهترین سایت شرط بندی و پوکر: جایگاه و اهمیت این فعالیت
بک لینک Dofollow: راهی برای افزایش ترافیک و رتبه سایت شما
بخش معرفی سایت شرط بندی بازی انفجار
تماس با ما